Politica cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă mulţumim pentru interesul acordat serviciile prezentate pe www.webyouridea.ro şi care aparţin lui YOURZ Solutions SRL, denumite în continuare, împreună şi separat, YOURZ. Pentru noi este deosebit de important să asigurăm protecţia datelor cu caracter personal pe care ni le furnizaţi. Confidenţialitatea datelor dvs. cu caracter personal este deopotrivă importantă pentru noi.

Cine este SC YOURZ SOLUTIONS SRL?

Firma Yourz Solutions SRL este persoana juridica de drept romana, constituita si functionand in baza legilor romanesti. Yourz Solutions SRL are sediul social cu activitate in Buzau, Buzau, Strada Obor Bloc 2D, Ap 2, este inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu numarul J10/744/2013, avand numar unic de inregistrare RO32269121 si atribut fiscal RO.

Cum ne puteti contacta?

Pentru orice sesizare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de Yourz Solutions SRL ne puteti contacta in scris, la adresa sediului social, telefonic la numarul (+4) 0750.488.648, prin email la adresa contact@yourz.ro sau prin intermediul sistemului de ticketing accesibil din contul client.

 Ce date prelucrăm?

  • Date de identificare: nume, prenume, CNP, seria și numarul actului de identitate, adresa de domiciliu, adresa de corespondenta, e-mail, telefon (fix, mobil, fax), identificator online (adresa IP);
  • Informatii bancare: Banca si sucursala, codul IBAN.

 Care este scopul şi temeiul juridic al prelucrării?

Conform cerintelor LEGII nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC Yourz Solutions SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

SC Yourz Solutions SRL este inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub Număr: 5325 din data: 27/03/2022

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la contact@yourz.ro sau sa accesati pagina Administrare Date Personale din Contul De Client unde aveti optiunea de solicitare Sterge Cont Client si de a exporta toate datele colectate de https://www.webyouridea.ro

 Cine are acces la datele dvs.?

Datele cu caracter personal transmise de dvs. sunt prelucrate numai de către YOURZ şi ne angajăm să nu le folosim în alte scopuri decât cel declarat. Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate unor terţe persoane.

 Cât timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada abonării la newsletter sau efectuării de comenzi noi prin intermediul YOURZ. Newsletterele vă vor fi trimise prin intermediul serviciului intern.

In cazul serviciilor de inregistrare si mentenanta a domeniilor internet, vom transmite date cu caracter personal catre registratorii de domenii autorizati.

Pentru serviciile de plati vom transmite datele cu caracter personal necesare catre procesatorii de plati autorizati.

Ce inseamna ca Yourz Solurions SRL prelucreaza date cu caracter personal?

Prelucrarea inseamna operatiuni cum sunt: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal.

 

De unde obtine Yourz Solurions SRL datele cu caracter personal?

In cazul clientilor persoane fizice, datele sunt obtinute direct de la client.

In cazul clientilor persoane juridice, datele sunt obtinute de la imputernicitii clientului.

Yourz Solurions SRL nu obtine / nu colecteaza date cu caracter personal de la terte parti.

 Care sunt drepturile dvs.?

În calitate de persoana vizată aveţi următoarele drepturi:
a) dreptul de acces la date – aveţi dreptul de a obţine din partea YOURZ confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum şi acces la datele respective; totodată, puteţi obţine o copie a datelor cu caracter personal furnizate de YOURZ şi care fac obiectul prelucrării;
b) dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a obţine rectificarea de către YOURZ a datelor cu caracter personal inexacte, precum şi dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; YOURZ va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate şi vă va informa cu privire la aceşti destinatari, dacă veţi solicita acest lucru;

c) "dreptul de a fi uitat" în mediul online/dreptul la ştergerea datelor – aveţi dreptul de a obţine din partea YOURZ ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar YOURZ are obligaţia de a şterge datele respective, atunci când:
  i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  ii) vă retrageţi consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  iii) vă opuneţi prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea;
  iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  v) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale ce revine YOURZ în temeiul dreptului Uniunii sau al legislaţiei romane; YOURZ va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ştergere a acestora, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate şi vă va informa cu privire la aceşti destinatari, dacă veți solicita acest lucru;

d) dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obţine din partea YOURZ restricţionarea prelucrării în cazul în care vă aflaţi într-unul din următoarele cazuri:
i) contestaţi exactitatea datelor pentru perioada care îi permite YOURZ verifice exactitatea datelor;
ii) prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
iii) YOURZ nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
iv) v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Yourzprevalează asupra drepturilor dvs. YOURZ va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricţionare a prelucrării, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate şi vă va informa cu privire la aceşti destinatari, dacă veţi solicita acest lucru;

e) dreptul la portabilitatea datelor – aveţi dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către YOURZ într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi de a transmite aceste date altui operator în anumite condiţii; în exercitarea acestui drept, aveţi dreptul că datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Yourzla alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

f) dreptul la opoziţie – aveţi dreptul de a vă opune, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii;

g) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

h) dreptul de a depune o plângere în fata Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

i) dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de YOURZ pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

 Cum aveţi acces la datele dvs.?

Puteţi modifica datele furnizate prin accesarea secţiunii dedicată acestui scop din subsolul fiecărui newsletter transmis. Vă puteţi dezabona de la newsletter prin selectarea opţiunii ‘unsubscribe”. Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-aţi transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveţi, astfel cum sunt acestea menţionate în cadrul secţiunii anterioare (exp. solicitare copie date cu caracter personal, modificare, ştergere) ne puteţi contacta la adresa: contact@yourz.ro. sau folosind optiunile din Contul De Client: Administrare Date Personale si Detaliile Mele

YOURZ va furniza informaţiile în format electronic atunci când este posibil, cu excepţia cazului în care solicitaţi un alt format.

Informaţiile furnizate, precum şi orice comunicare şi măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de YOURZ gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, YOURZ poate:

(i) fie să perceapă o taxă ţinând CONT de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
(ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Cum aplicam GDPR in cazul minorilor?

YOURZ nu ofera servicii minorilor in varsta pana la 16 ani si nu colecteaza date cu caracter personal cu privire la minori.


Prin acceptarea acestui acord, datele dvs. personale vor fi prelucrate de YOURZ conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Vă mulţumim,

Echipa YOURZ Solutions